tyonohjaus
tyonohjaus

Työnohjaus

Tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

 • Kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista
 • Vaikeiden tilanteiden kohtaamista ja ratkaisujen löytämistä
 • Henkistä ja ammatillista kasvua
 • Työnohjaus tukee ammatillista kehittymistä työyhteisön jäsenenä tai esimiehenä ja antaa voimia työssä jaksamiseen

Työnohjaus ei ole

 • Työnohjaus ei ole terapiaa, vaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn ja toiminnan tarkastelua tavoitteena ammatillinen kasvu ja työssä onnistuminen
 • Kertakoulutusta
 • Opettamista
 • Valmiiden ratkaisujen tarjoamista

Työnohjauksen näkökulmat eli 3T:n malli
(Marita Paunonen-Ilmonen)

Työnohjauksen tavoitteita

 • Työyhteisön toiminnan laadun parantaminen
 • Työn suunnittelu ja työongelmien ratkaisu
 • Vuorovaikutussuhteiden parantaminen
 • Ammattitaidon ja ammatti-identiteetin vahvistaminen
 • Esimiesroolin selkiyttäminen
 • Muutokseen valmistautuminen, sopeutuminen ja toteuttaminen
 • Uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto
 • Työviihtyvyyden parantaminen ja työn mielekkyyden lisääminen
 • Työyhteisön yhteishengen lisääminen

Työnohjauksen toteutustavat

 • Työntekijän tai esimiehen yksilöohjauksena
 • Ryhmänä (esim. johtoryhmä tai ohjausta varten muodostettu ryhmä)
 • Koko työyhteisön ohjauksena
 • Työnohjauksessa käytetään keskustelua, workshoppeja ja muita toiminnallisia menetelmiä
 • Esimiehelle ja johdolle työnohjaaja on sparraaja
 • Ulkopuolisen kanssa esimies voi pysähtyä testaamaan ajatuksiaan omasta roolistaan ja toiminnastaan
 • Työnohjauksen tavoitteet ja sisältö sovitaan etukäteen
 • Työnohjaus kestää 5-10 kertaa tai esimerkiksi 1 vuoden kestävänä prosessina, jolloin oman oppimisen ja ammatillisen kasvun kehittyminen on paremmin nähtävissä
 • Työnohjaus on luottamuksellista ja ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus
Työnohjaus