coaching
coaching

Coaching

Tukea ja valmennusta esimiestyön kehittämiselle

Coachingin keskeisenä tavoitteena on saada valmennettava pohtimaan omaa persoonaansa työyhteisössä ja sen jäsenenä, tutkimaan toimintatapaansa, työn keskeisiä sisältöjä, haasteita ja tavoitteita

 • Valmennettava, coachattava voi olla ylimmän johdon edustaja, esimies tai avainhenkilö, jonka työpanoksella ja suorituskyvyllä on paljon merkitystä organisaatioin menestykselle
 • Coachin tehtävä on saada valmennettava miettimään uusia näkökulmia, menettelytapoja ja niiden soveltamista työhön
 • Tavoitteena on tuoda innovatiivisuutta työyhteisön toimintaan, parantaa vuorovaikutusta ja viimekädessä työn laatua sekä tulosta
 • Coaching ei ole kertaluoteista opetusta, eikä myöskään valmiiden ratkaisujen tarjoamista valmennettavalle
 • Coach ei toimi konsultin roolissa
 • Coaching –prosessissa keskeisintä on luottamuksellinen, avoin vuorovaikutus coachin ja valmennettavan välillä
 • Keskustelun avulla työhön liittyvät erilaiset asiat ja tapahtumat tehdään näkyviksi ja ne käsitteellistetään, puretaan ja analysoidaan
 • Etsitään yhdessä uusia toimintatapoja; ’lamppu syttyy valmennettavan päässä’ – ja kun näin tapahtuu, on valmentaja onnistunut omassa roolissaan
pdfPajatso - Engineering Coach Lataa PDF

Coachin ydintaidot

 • Noudattaa ICF:n (International Coach Federation) sääntöjä
 • Tekee kirjallisen coaching-sopimuksen (kahdenkeskinen tai kolmikanta)
 • Luo luottamuksellisen ja läheisen yhteyden coachattavansa kanssa
 • Kykenee valmentavaan läsnäoloon tapaamisissa
 • Kuuntelee syvällisellä tasolla, mitä valmennettava sanoo tai jättää sanomatta
 • Osaa esittää hyviä, eteenpäin vieviä kysymyksiä
 • Osaa olla suorassa vuorovaikutuksessa valmennettavaansa
 • Kyky auttaa coachattavaa luomaan uutta tietoisuutta tulosten aikaansaamiseksi
 • Kyky auttaa coachattavaa suunnittelemaan, mitä hän tulee tekemään
 • Kehittää yhdessä coachattavan kanssa tavoitteet ja toimintasuunnitelman
 • Pitää coachattavan vastuussa toimintojen toteuttamisesta

Business Coaching

Business Coaching — johdon yksilöllinen kehittämisemenetelmä

 • Strategiaa ja visiota tukien työkaluja businesstavoitteiden saavuttamiselle ja menestykselliseen johtamiseen
 • Toimintatapojen kehittämistä, henkistä ja ammatillista kasvua
 • Tukea organisaation muutos- ja ongelmatilanteissa
 • Persoonallisen, valmentavan johtamistavan kirkastamista
Coaching

Hyötyjä Business Coachingista

Business Coaching käytännössä

 • Yksilö-, johtoryhmä-, työyhteisö- tai projektiryhmäcoaching
 • Kirkastetaan yhteinen käsitys perustehtävästä (toiminta-ajatus, tehtävät, vastuualueet, valtuudet ja roolit)
 • Löydetään työyhteisön luovuus ja voimavarat tehokkaampaan käyttöön
 • Ammatillisen ja henkisen kasvun tukeminen, arvomaailman selkiinnyttäminen
 • Tarjotaan tilaisuus tutustua omaan persoonaan, toimintatapoihin, syy- ja seuraussuhteisiin turvallisessa ja luottamuksellisessa keskustelussa ja samalla mahdollisuus kehittyä ihmisenä ja esimiehenä
 • Käytetään tavoitteellisia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joissa hyödynnetään kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista
 • Saadaan valmennettava pohtimaan omaa toiminta-tapaansa, ajattelumaailmaansa uudessa valossa sekä viemään oivallukset ja sitoumukset uudenlaisiin työkäytäntöihin
 • Edistetään valmentavan johtamistavan juurtumista koko organisaatioon

Kansainvälisissä tutkimuksissa (Manchester Inc. 2001) on todettu mm. seuraavat hyödyt:

 • Liiketoiminnan tuottavuus lisääntyy
 • Tuotettujen palveluiden laatu paranee
 • Asiakastyytyväisyys lisääntyy
 • Projektijohtaminen tehostuu
 • Luottamuksen rakentaminen asiakassuhteissa vahvistuu
 • Tiimiytyminen helpottuu
 • Motivaatio ja sitoutuminen kasvavat
 • Työtyytyväisyys ja hyvinvointi lisääntyvät