tyonohjaus
tyonohjaus

Työnohjaus

Tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin.

  • Kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista
  • Vaikeiden tilanteiden kohtaamista ja ratkaisujen löytämistä
  • Henkistä ja ammatillista kasvua
  • Työnohjaus tukee ammatillista kehittymistä työyhteisön jäsenenä tai esimiehenä ja antaa voimia työssä jaksamiseen

Työnohjaus ei ole

  • Työnohjaus ei ole terapiaa, vaan koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn ja toiminnan tarkastelua tavoitteena ammatillinen kasvu ja työssä onnistuminen
  • Kertakoulutusta
  • Opettamista
  • Valmiiden ratkaisujen tarjoamista

Työnohjauksen näkökulmat eli 3T:n malli
(Marita Paunonen-Ilmonen)

Työnohjauksen tavoitteita

  • Työyhteisön toiminnan laadun parantaminen
  • Työn suunnittelu ja työongelmien ratkaisu
  • Vuorovaikutussuhteiden parantaminen
  • Ammattitaidon ja ammatti-identiteetin vahvistaminen
  • Esimiesroolin selkiyttäminen
  • Muutokseen valmistautuminen, sopeutuminen ja toteuttaminen
  • Uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto
  • Työviihtyvyyden parantaminen ja työn mielekkyyden lisääminen
  • Työyhteisön yhteishengen lisääminen

Työnohjauksen toteutustavat

  • Työntekijän tai esimiehen yksilöohjauksena
  • Ryhmänä (esim. johtoryhmä tai ohjausta varten muodostettu ryhmä)
  • Koko työyhteisön ohjauksena
  • Työnohjauksessa käytetään keskustelua, workshoppeja ja muita toiminnallisia menetelmiä
  • Esimiehelle ja johdolle työnohjaaja on sparraaja
  • Ulkopuolisen kanssa esimies voi pysähtyä testaamaan ajatuksiaan omasta roolistaan ja toiminnastaan
  • Työnohjauksen tavoitteet ja sisältö sovitaan etukäteen
  • Työnohjaus kestää 5-10 kertaa tai esimerkiksi 1 vuoden kestävänä prosessina, jolloin oman oppimisen ja ammatillisen kasvun kehittyminen on paremmin nähtävissä
  • Työnohjaus on luottamuksellista ja ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus
Työnohjaus